Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Fabryki Firanek „Wisan” S.A. z siedzibą w Skopaniu działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godz. 12:15 w Częstochowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Organów Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dot. pkt 8 porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Proponowana zmiana przedstawia się następująco:

 1. dotychczasowe brzmienie artykułu 22 ust. 22.2. pkt 8), o treści: wyrażanie zgody
  na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie praw lub mienia oraz zaciąganie pożyczki
  pieniężnej lub innego zobowiązania, jeżeli jednorazowo wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości księgowej aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu.
 2. zastąpić nowym brzmieniem, o treści: „wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie praw lub mienia oraz zaciąganie pożyczki pieniężnej lub innego
  zobowiązania, jeżeli jednorazowo wartość danej transakcji przewyższy 10% wartości księgowej aktywów trwałych netto Spółki według ostatniego bilansu.”

Warunki uczestnictwa Akcjonariuszy w WZA oraz prawo do wglądu w listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art. 406, 407, 412 i 4121 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 395 § 4 Ksh w terminie na piętnaście dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, udostępnione będą dla akcjonariuszy dokumenty objęte proponowanym porządkiem obrad.

Piąte wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Fabryki Firanek „Wisan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie (dalej „Spółka lub Fabryka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w Fabryce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji związane jest z nowym obowiązkiem nałożonym m. in. na spółki akcyjne przepisami Kodeksu spółek handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Fabryki w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.  

————————————————————————————————————-

Czwarte wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Fabryki Firanek „Wisan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie (dalej „Spółka lub Fabryka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w Fabryce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji związane jest z nowym obowiązkiem nałożonym m. in. na spółki akcyjne przepisami Kodeksu spółek handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Fabryki w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.  

————————————————————————————————————-

Trzecie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Fabryki Firanek „Wisan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie (dalej „Spółka lub Fabryka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w Fabryce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji związane jest z nowym obowiązkiem nałożonym m. in. na spółki akcyjne przepisami Kodeksu spółek handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Fabryki w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.  

————————————————————————————————————-

Drugie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Fabryki Firanek „Wisan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie (dalej „Spółka lub Fabryka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w Fabryce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji związane jest z nowym obowiązkiem nałożonym m. in. na spółki akcyjne przepisami Kodeksu spółek handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Fabryki w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.  

—————————————————————————————————————–

Pierwsze wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Fabryki Firanek „Wisan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie (dalej „Spółka lub Fabryka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w Fabryce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji związane jest z nowym obowiązkiem nałożonym m. in. na spółki akcyjne przepisami Kodeksu spółek handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Fabryki w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.