Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Fabryki Firanek „WISAN” S.A. z siedzibą w Skopaniu przy
ul. Włókniarzy 7,  wpisanej  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
V Wydział Gospodarczy KRS-u pod nr KRS 0000063339, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 w zw. z art. 5 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Firanek „Wisan” S.A. na dzień 10 maja 2024 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Królak-Pojnar
w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78, wedle następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 wraz
  z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku
  i oceną sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości  (-) 2 843 119,29 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 8. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.