Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

dnia: 08.09.2022

Zarząd Fabryki Firanek „Wisan” S.A. z siedzibą w Skopaniu działając na podstawie art. w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 września 2022 roku, na godz,12:30 w Częstochowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Warunki uczestnictwa Akcjonariuszy w WZA oraz prawo do wglądu w listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art. 406, 407, 412 i 4121 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zgodnie z art. 395 § 4 Ksh w terminie na piętnaście dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, udostępnione będą dla akcjonariuszy dokumenty objęte proponowanym porządkiem obrad.