Dołącz do nas

Katalog nagród dla "KARTA WISAN"

Aplikacja na telefon

Katalog w wersji PDF


REGULAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ „KARTA WISAN” KLIENTÓW PUNKTÓW SPRZEDAŻY

FABRYKI FIRANEK WISAN S.A. 

§1

Definicje

 1. Organizator – Fabryka Firanek „WISAN” S.A. (dalej także F.F „Wisan” S.A.), z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 SKOPANIE; zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS pod nr 0000063339, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą  kapitał zakładowy w sumie 1 789 501,00 zł (w całości opłacony), posiadającą nr NIP 867-000-30-51, REGON: 830020595.
 2. Program Lojalnościowy – akcja promocji konsumenckiej zorganizowana przez Organizatora,
  w trakcie której klienci agencyjnych punktów sprzedaży Organizatora, nagradzani są punktami
  w zależności od wielkości dokonanych zakupów.  Następnie zebrane punkty Uczestnik będzie mógł wymienić na nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła wolę wzięcia udziału w programie lojalnościowym, dokonująca zakupów w punkcie sprzedaży F.F. „WISAN” S.A.
 4. Karta Lojalnościowa „KARTA WISAN”– plastikowy nośnik prawa uczestnictwa w programie lojalnościowym, wydany Uczestnikowi. Karta wręczana jest Uczestnikowi Programu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przekazaniu go sprzedawcy w punkcie sprzedaży F.F. „WISAN” S.A. Karta posiada indywidualny kod kreskowy. Karta Lojalnościowa nie jest kartą płatniczą, kredytową bądź inną formą  środka płatniczego.
 5. Punkty – jednostki naliczane i gromadzone na karcie lojalnościowej Uczestnika, przyznawane za zakupy artykułów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 6. Artykuły – produkty dostępne w sklepach, będące własnością i dostarczone przez F.F. „WISAN” S.A., które Klient może zakupić i które biorą udział w Programie Lojalnościowym.
 7. Regulamin – zbiór zapisów, które określają zasady funkcjonowania programu lojalnościowego Organizatora, jak i udziału w nim przez Uczestników.  Niniejszy Regulamin dostępny będzie w każdym punkcie sprzedaży F.F. „WISAN” S.A. oraz na stronie internetowej: www.wisan.pl
 8. Punkt sprzedaży detalicznej F.F. „Wisan” S.A. – sklep działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zawartej z Organizatorem umowy agencyjnej, prowadzący sprzedaż produktów, będących własnością F.F. Wisan S.A.
 9. Formularz przystąpienia do programu lojalnościowego „KARTA WISAN” – druk wypełniany przez Uczestnika celem przystąpienia do Programu Lojalnościowego.

10.Katalog nagród – dokument zawierający listę nagród aktualnie oferowanych Uczestnikom przez Organizatora w ramach Programu Lojalnościowego. Katalog określa również ilość Punktów, za które przysługuje Uczestnikowi nagroda. W ramach jednej Edycji Programu Katalog może mieć wiele wydań. Każde kolejne wydanie Katalogu jest oznaczone datą. Nowe / aktualne/ wydanie Katalogu zastępuje wcześniejsze wydanie Katalogu. W przypadku, gdy zmiana Katalogu polega na zastąpieniu jednej Nagrody inną lub wycofaniu Nagrody z Programu bądź ewentualnym wprowadzeniu jakichś zmian niekorzystnych dla Uczestników, Uczestnicy powinni zostać poinformowani o nowym wydaniu Katalogu stosownym komunikatem zamieszczonym na Stronie internetowej www.wisan.pl, z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Program Lojalnościowy prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w punktach sprzedaży F.F. „ WISAN” S.A. Adresy punktów sprzedaży dostępne są na stronie internetowej www.wisan.pl
 2. Karta Lojalnościowa stanowi własność Organizatora i może być wykorzystywana wyłącznie
  w zakresie dopuszczalnym przez niniejszy Regulamin.
 3. Program lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 01 GRUDNIA 2018 r. i trwa, aż do jego odwołania. Organizator zastrzega sobie możliwość jego zakończenia.
 4. Z tytułu korzystania z Karty, Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat. Przedmiotowa karta stanowi natomiast własność Organizatora.
 5. Karta lojalnościowa zachowuje swą ważność przez czas obowiązywania Programu lojalnościowego. Zakończenie programu przez Organizatora, jest równoznaczne z utratą ważności karty. Punkty naliczają się przy każdej transakcji, podczas której posiadacz Karty poda ją sprzedawcy do zeskanowania.
 6. Organizator, w terminie co najmniej 30 dni przed datą zakończenia programu lojalnościowego, poinformuje Uczestników o dacie zakończenia programu lojalnościowego, jak również o możliwości wykorzystania zebranych na Karcie Lojalnościowej punktów. Każdy Uczestnik, do dnia zakończenia programu, ma prawo do wymiany punktów zgromadzonych na Karcie Wisan, na nagrodę wybraną zgodnie z Katalogiem nagród.
 7. Karta w żadnym przypadku nie może być przekazywana, użyczana lub odsprzedawana, jak również używana w celach innych niż zostały określone przez Organizatora w niniejszym Regulaminie.

§3

Warunki uczestnictwa w Programie

 1. 1. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, w wieku powyżej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w punkcie sprzedaży F.F. WISAN S.A., na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. będąca konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, z wyłączeniem sprzedawców oraz podmiotów związanych
  z Organizatorem umową agencyjną.
 2. Karta zostanie wystawiona na życzenie klienta.
 3. W celu wzięcia udziału w Programie, osoba zaineresowana uczestnictwem powinna zgłosić się do punktu sprzedaży F.F. „WISAN” S.A., a następnie wypełnić formularza zgłoszeniowy.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Uczestnik składający wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy przystępuje do programu lojalnościowego z dniem, określonym datą wpisaną na tym formularzu. Potwierdza tym samym, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie w formularzu zgłoszeniowym prawdziwych, aktualnych danych osobowych pobieranych w niezbędnym do obsługi programu zakresie.
 6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym składając w punkcie sprzedaży, oświadczenie o rezygnacji/ informując Organizatora o podjętej decyzji na piśmie, drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@wisan.pl, lub pocztą tradycyjną. Formularz rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym Organizator udostępnia w punkcie sprzedaży oraz na stronie www.wisan.pl

 

§4

Karta, Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego

 1. Uczestnik Programu otrzymuje Kartę, gdy prawidłowo wypełni i podpisze czytelnie formularz zgłoszeniowy.
 2. Formularz można wypełnić tylko i wyłącznie w punkcie sprzedaży FF WISAN S.A. Należy podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i / lub adres e-mail, adres korespondencyjny.
 3. Uczestnik przystępując do programu lojalnościowego może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innym celu niż obsługa w ramach programu, tj. w celu przysłania mu informacji marketingowych o innych akcjach reklamowych i produktach Organizatora.

§5

Główne zasady i założenia Programu

 1. Zbieranie punktów na Kartę odbywa się według zasady : każde wydane 5 zł brutto za artykuły odpowiada przypisaniu Uczestnikowi 1 punktu. Uczestnik otrzymuje punkty na Kartę przy zakupie w punkcie sprzedaży artykułów dostarczanych wyłącznie przez F.F. „WISAN” S.A. Punkty przypisywane są do karty.
 2. W przypadku, gdy Punkty zostaną nieprawidłowo naliczone przez system informatyczny lub w przypadku żądania przez klienta wystawienia faktury na podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do wcześniej wydrukowanego paragonu, Organizator zastrzega sobie prawo do korekty, czyli dodania lub odjęcia błędnej ilości punktów.

3.W przypadku zwrotu zakupionego przez klienta towaru, ilość punktów naliczona przy jego zakupie zostanie z Karty odjęta.

 1. Program Lojalnościowy nie obejmuje artykułów nie będących własnością Organizatora oraz usług: szycia i modelowania firan, doradztwa, pomiaru i montażu u Klienta itp. usług.

§6

Zbieranie Punktów

 1. Posiadacz Karty może rozpocząć zbieranie punktów robiąc zakupy w dowolnym punkcie sprzedaży F.F. WISAN S.A. , na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zbieranie punktów jest możliwe od momentu otrzymania Karty w punkcie sprzedaży F.F. WISAN S.A. jednakże nie wcześniej niż po przeprowadzeniu przez sprzedawcę tzw. synchronizacji danych
  i następuje przy każdym zakupie, po zeskanowaniu przez sprzedawcę Karty plastikowej.
 3. Produkty z ofert promocyjnych i wyprzedażowych biorą udział w zbieraniu punktów.
 4. Punktów nie można wymienić na gotówkę, jak również na artykuły znajdujące się w punkcie sprzedaży F.F. Wisan S.A.
 5. W celu otrzymania Punktów za określony zakup Artykułów, należy okazać sprzedawcy Kartę
  w trakcie trwania transakcji. Niezeskanowanie karty w tym czasie skutkuje nieprzyznaniem Punktów. Późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów/fv lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.

 

 

§7

Dodatkowe korzyści uczestnictwa w Programie

Oprócz głównego założenia Programu jakim jest zbieranie punktów poprzez zakup artykułów dostarczanych przez F.F. WISAN S.A., Uczestnik programu otrzymuje punkty:

 1. a) Za przystąpienie do Programu lojalnościowego Karta WISAN, Uczestnik otrzymuje od Organizatora 20 punktów. Punkty naliczane są automatycznie podczas rejestracji.
 2. b) Inne korzyści: Uczestnik może również korzystać ze specjalnych ofert, przeznaczonych wyłącznie dla posiadaczy Karty. Informacja o ofertach będzie dostępna w punktach sprzedaży F.F. WISAN S.A. Uczestnik będzie informowany o specjalnych ofertach również za pośrednictwem wskazanych przez siebie form kontaktu (sms/mail).

§8

Zasady wykorzystania punktów

 1. Zebrane punkty na Karcie lojalnościowej, każdy Uczestnik może wykorzystać na wybraną przez siebie nagrodę z katalogu nagród Wisan. W tym celu Uczestnik informuje o wybranej nagrodzie sprzedawcę, który w programie sprzedażowym generuje do centrali Wisan w Skopaniu zamówienie, podając adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika wraz
  z fakturą na wartość 1 zł.
 2. Uczestnik kwituje odbiór nagrody przy dostawie.
 3. Jeżeli wydanie nagrody stanie się niemożliwe, wskutek okoliczności, za które Organizator, ani Uczestnik, nie ponoszą odpowiedzialności, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o tej okoliczności. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zwrotu punktów za zamówioną nagrodę.
 4. Klient sam podejmuje decyzję kiedy chce wykorzystać posiadane punkty informując o tym sprzedawcę w trakcie transakcji. Warunkiem jest zebranie Punktów na Karcie wg zasad określonych w § 5 pkt.1 i okazanie Karty sprzedawcy.
 5. Wykorzystanie puli punktów na odbiór nagrody wg zasad określonych w aktualnym Katalogu Nagród powoduje, że suma Punktów Uczestnika zostaje na Karcie pomniejszona o wskazaną przy wybranej nagrodzie ilość punktów.
 6. W czasie kolejnych zakupów możliwe jest kontynuowanie zbierania punktów, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§9

Weryfikacja stanu Punktów

 1. Informację o ilości przyznanych Punktów z tytułu dokonanej transakcji, Posiadacz Karty otrzymuje na paragonie po każdej transakcji.
 2. Stan Punktów zebranych na Karcie Uczestnik może sprawdzić poprzez zeskanowanie Karty przez sprzedawcę w punkcie sprzedaży FF WISAN S.A.
 3. W celu reklamacji związanych z nieprawidłową informacją o ilości zebranych Punktów oraz nieprawidłową ilością Punktów otrzymanych podczas dokonywania transakcji, Uczestnik powinien udać się do punktu sprzedaży FF WISAN S.A. przedstawiając Kartę oraz dowód zakupu.

 

§10

Postępowanie reklamacyjne dotyczące wadliwych nagród

10.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne nagród zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do osób, które realizują swoje uprawnienia po wystąpieniu z Programu.

10.1.1. Doręczona Uczestnikowi nagroda nie podlega wymianie ani zwrotowi.

10.2. Reklamacje, dotyczące wad nagrody mogą być zgłaszane: w punkcie sprzedaży lub elektronicznie na adres e mail: bok@wisan.pl, za pomocą Formularza Reklamacji dostępnego na Stronie Internetowej www.wisan.pl w zakładce karta wisan.

10.3. Jeżeli nagroda ma wadę, Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na nagrodę, chyba że F.F. Wisan S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymieni wadliwą nagrodę na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli nagroda była już wymieniana lub naprawiana albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany nagrody na wolną od wad lub usunięcia wady.

10.4. Uczestnik może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany nagrody na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie nagrody do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez F.F. Wisan S.A. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość nagrody wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia.

10.5. Uczestnik nie może odstąpić od umowy wymiany punktów na nagrodę, jeżeli wada jest nieistotna.

10.6. Jeżeli nagroda ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany nagrody na wolną od wad albo usunięcia wady. F.F. Wisan S.A. jest obowiązana wymienić wadliwą nagrodę na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej nagrody w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.7. Uczestnik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt F.F. Wisan S.A. dostarczyć wadliwą nagrodę do punktu sprzedaży.

10.08. F.F. Wisan S.A. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania nagrody Uczestnikowi.

10.09. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę nagrody na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 10.08 powyżej.

10.10. W terminach określonych w punkcie 10.09 Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu liczby Punktów wymienionych za nagrodę z powodu jej wady. Jeżeli Uczestnik żądał wymiany nagrody na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymiany punktów za nagrodę – rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany nagrody lub usunięcia wady.

10.11. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Organizator wadę podstępnie zataił.

10.12. Prawa konsumenta związane z wadami nagród są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.

§11

Zmiana danych osobowych

Każda zmiana danych osobowych : nazwiska, telefonu, adresu e-mailowego lub adresu do korespondencji powinna zostać zgłoszona przez posiadacza Karty w dowolnym punkcie sprzedaży       F.F. WISAN S.A. lub przesłanie informacji o zmianach na adres e-mail: bok@wisan.pl

§12

Rezygnacja, Kradzież, Zgubienie Karty

1.W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty, posiadacz Karty ma możliwość bezpłatnego wyrobienia nowej Karty tzw. „duplikatu” przesyłanego przez Organizatora na adres korespondencyjny Uczestnika , po ówczesnym zgłoszeniu zaistniałej sytuacji przez Uczestnika w punkcie sprzedaży.

2.Warunkiem wydania nowej Karty jest podanie informacji niezbędnych do identyfikacji Karty (nazwisko, imię lub adres e-mail i/lub numer zagubionej lub skradzionej karty).

 1. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty, Organizator zostanie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, również w przypadku bezprawnego wykorzystania zgromadzonych punktów lub korzyści przez osoby trzecie.
 2. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia/anulowania przystąpienia do programu lojalnościowego i/lub uniemożliwienia wykorzystania zgromadzonych Punktów w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub w przypadku niewłaściwego (bezprawnego) użycia lub nadużycia programu lojalnościowego.

§13

Czas trwania oraz modyfikacja Programu

 1. Program organizowany jest na czas nieokreślony i rozpoczyna się 01 grudnia 2018 r.
 2. Zmiana Regulaminu:

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu jego Uczestników o dacie zakończenia programu, z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym.
 2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wisan.pl oraz w każdym punkcie sprzedaży F.F. WISAN S.A.
 3. Uczestnik nie ma prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania, w szczególności z tytułu anulowania wszystkich zebranych punktów lojalnościowych w sytuacjach, o których mowa w § 12 pkt. 3.

 

 

 

§14

Dane osobowe Uczestników Programu

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego jest Fabryka Firanek „Wisan” S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063339, posiadająca NIP 867-000-30-51, REGON 830020595. Dane kontaktowe Spółki: tel. 15 812 22 15, adres e-mail wisan@wisan.pl (zwana dalej „Spółką”).
 2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: iodo@wisan.pl.
 3. Spółka w czasie trwania programu przetwarza dane osobowe Uczestników w celach:

1) świadczenia usługi prowadzenia konta Uczestnika w systemie informatycznym Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umownych określonych niniejszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Usługobiorcę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

6) Wysyłki nagród wymienionych za zebrane w programie punkty. –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie postanowień umownych określonych niniejszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w programie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji programu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:

1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi  programu

2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

3) ComVision sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,

4) PayU S.A. –  podmiot świadczący usługi płatności on-line,

5) DBAS Systemy – podmiot świadczący usługę rozsyłania ofert promocyjnych newsletter,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§15

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań związanych z Programem lojalnościowym, Klienci mogą kontaktować się bezpośrednio z punktem sprzedaży F.F. WISAN S.A. lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: bok@wisan.pl

§16

Zastosowanie prawa

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2018 r.

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„KARTA WISAN”

Data przystąpienia do programu*…..…………………………………………………………………….………….

Numer karty  * …………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko*…………………………………………………………………………………………………………….…

Dane tele – adresowe niezbędne w celu przesłania  nagrody (*):

Adres korespondencyjny  ……………………………………………………………………………………….………..

Telefon………………………………………………..…E- mail ………………………………………….……………

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator programu lojalnościowego informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Firanek „Wisan” S.A.  z siedziba w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@wisan.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa  w Programie lojalnościowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

Jeśli wyrażasz zgodę wpisz w pole słowo  „Tak”, jeśli nie to wpisz  „NIE” :

⃝    Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym organizowanym przez F.F. „Wisan” S.A.

⃝    Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204
 z późn. zm.) oraz z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną przez F.F. „Wisan” S.A.
 z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7  (subskrypcji newslettera oraz otrzymywania ofert marketingowych produktów oferowanych w sprzedaży przez Organizatora Programu lojalnościowego), jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

⃝ Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu programu lojalnościowego „KARTA WISAN”

 

…………………………………………………

                Data i Podpis

*pola wymagane

 

FORMULARZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

„KARTA WISAN”

(wypełniony i podpisany formularz można złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży, bądź przesłać go do siedziby WISAN lub wysłać drogą elektroniczną na adres : bok@wisan.pl)

 

Niniejszym (wskazać wybrane pole – zaznaczając znakiem „X”):

 • Rezygnuję z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „KARTA WISAN” ze skutkiem natychmiastowym

 

Uwaga: W razie wyboru tej opcji niezwłocznie po rezygnacji anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, a Karta Wisan Uczestnika zostanie zablokowana.

lub

 • Rezygnuję z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „KARTA WISAN” ze skutkiem na dzień ……………………………………………………..(proszę wpisać datę)

 

Uwaga: W razie wyboru tej opcji we wskazanym przez Uczestnika terminie anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do wskazanej powyżej przez Uczestnika daty, a Karta Wisan Uczestnika zostanie zablokowana.

 

Dane osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie lojalnościowym „KARTA WISAN”.

Podaj swoje imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………………………

oraz numer „KARTY WISAN”,  z której rezygnujesz :

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

DATA ……………………………………                                       PODPIS ………………………………………………….…………………

                                                             ( gdy Wysyłasz formularz pocztą tradycyjną na adres siedziby WISAN)

FORMULARZ REKLAMACYJNY

NAGRODY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM KARTA WISAN

(wypełniony i podpisany formularz należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży, bądź jego skan przesłać drogą elektroniczną na adres : bok@wisan.pl)

 

1.DANE UCZESTNIKA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA WISAN

(zwanego dalej REKLAMUJĄCYM):

Nr KARTY WISAN REKLAMUJĄCEGO………………………………………………………………………………………..

Kontakt (tel. lub adres e-mail):……………………………………………………………………………………….

 

2.REKLAMOWANA NAGRODA:

Data otrzymania nagrody przez REKLAMUJĄCEGO…………………………………………………………….

Nazwa nagrody w KATALOGU NAGRÓD…………………………………………………………………………..

Ilość wykorzystanych punktów w ramach odbioru powyższej nagrody…………………………………

 

3.ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone……………………………………………………………………………………..

 

4.DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO (zaznaczyć X przy wybranej opcji):

(___) wymiana nagrody na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) zwrot nagrody skutkujący zwrotem punktów na kartę

 

……………………………………………………………………………………………

                                                                             (data i czytelny podpis REKLAMUJĄCEGO)

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY PRZEZ UCZESTNIKA

W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM „KARTA WISAN”

 

 

1.DANE UCZESTNIKA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA WISAN” :

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………

Nr KARTY WISAN ………………………….………………………………………………………………………………………..

2.NAGRODA:

Data odbioru nagrody :                               …………………………….…………………………………………….

Nazwa nagrody w KATALOGU NAGRÓD: ………………………………………………………………………..

Ilość wykorzystanych punktów w ramach odbioru powyższej nagrody…………………………………

 

 

 

                                                     Oświadczam, iż  POTWIERDZAM ODBIÓR W/W NAGRODY      

…………..……………………………………………………………………………………………..

                                                            (Miejsce, DATA I CZYTELNY PODPIS)                           

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Fabryki Firanek "Wisan" S.A. Kopiowanie, używanie
oraz przetwarzanie na wszelkich polach eksploatacji bez zgody F.F. "Wisan" S.A. jest zabronione i podlega
sankcjom przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i pokrewnych.© 2014 Wisan. Realizacja: stylem.pl